Zwykła umowa najmu – problemy z pozbyciem się nieuczciwego najemcy

Najemca jest chroniony przepisami szeregu ustaw, wobec czego niedopuszczalne jest siłowe pozbycie się najemcy, nawet nieuczciwego, który przestał wnosić opłaty i mieszka pomimo wypowiedzianej umowy najmu.

Żeby odzyskać lokal, właściciel musi złożyć pozew o eksmisję lokatora. Sąd musi przeprowadzić rozprawę, wezwać strony, następnie trzeba poczekać, aż wyrok się uprawomocni, a lokator może się od niego odwołać poprzez złożenie apelacji. Postępowanie sądowe może zatem trwać wiele miesięcy. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku, należy wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności, która będzie postawą wszczęcia przez komornika egzekucji i siłowego wyprowadzenia lokatora z mieszkania.

Należy pamiętać, że w wyroku sąd może orzec o prawie lokatora do otrzymania lokalu socjalnego. Do czasu zaoferowania przez gminę lokatorowi takiego lokalu, wyrok opróżnienia lokalu jest wstrzymywany. Ponadto obowiązuje okres ochronny pomiędzy listopadem a marcem, w którym dokonywanie eksmisji jest utrudnione.

Rozwiązaniem jest umowa najmu okazjonalnego.

Dzięki takiej umowie i złożeniu przez lokatora oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, właściciel nie musi składać pozwu o eksmisję.

Ponadto lokatorowi nie będzie przysługiwało prawo do lokalu socjalnego oraz nie obowiązują go okresy ochronne.

Więcej informacji o umowie najmu okazjonalnego można znaleźć [icon type=”icon-info-circled”]tutaj.