Obsługa notarialna deweloperów


Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje deweloperskie potrzebują dokonywać wielu czynności notarialnych związanych z przygotowaniem inwestycji oraz zbywaniem odrębnych lokali na rzecz nabywców.

W Kancelarii Notarialnej możliwe jest sporządzenie m.in. następujących czynności, których stroną są deweloperzy:

Umowy nabycia przez dewelopera nieruchomości gruntowej
Umów deweloperskich
Oświadczeń o ustanowieniu służebności gruntowej i służebności przesyłu
Umów określających sposób korzystania z części wspólnych oraz sposób zarządu nieruchomością wspólną
Umów sprzedaży lokali w wykonaniu umów deweloperskich
Umowa deweloperska jest szczególnego rodzaju umową, która w ma zapewnić bezpieczeństwo obu stronom transakcji. W związku z tym, że zawierana jest przez przedsiębiorcę z konsumentem, ważne jest unikanie stosowania w niej klauzul abuzywnych (niedozwolonych). Brak klauzul abuzywnych zapewnia bezpieczeństwo konsumentowi oraz deweloperowi, który w przeciwnym przypadku narażony byłby na postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego celowe może okazać się zawarcie umowy określającej sposób zarządu nieruchomością wspólną oraz odpowiednich pełnomocnictw, w celu późniejszego podziału części wspólnej do korzystania.

W Kancelarii Notarialnej możliwe jest sporządzanie wszystkich czynności dotyczących przedsięwzięcia deweloperskiego dla deweloperów we Wrocławiu i okolicach w krótkich terminach oraz w elastycznych godzinach. Dla potrzeb klientów przygotowana została przestronna poczekalnia.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Kancelarią osobiście, telefonicznie lub mailowo. Szczegóły w zakładce kontakt.

Umowa nabycia nieruchomości gruntowej

Podstawową kwestią przedsięwzięcia deweloperskiego jest nabycie przez dewelopera nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego (działki gruntu), na której zamierza zlokalizować inwestycję.

Jeżeli deweloper nieruchomość nabywa za środki pochodzące z kredytu bankowego, zwykle zabezpieczeniem jego spłaty jest hipoteka ustanawiana na tej nieruchomości. Hipoteka może być ustanowiona w formie aktu notarialnego lub w trybie przepisów prawa bankowego w formie pisemnej.

Hipoteka obciąży nieruchomość, z której będą wyodrębniane i sprzedawane lokale, dlatego też konieczne jest uregulowanie kwestii wydawania przez bank zgód na bezobciążeniowe ich wyodrębnienie.

Ustanowienie służebności

Przy zaawansowanej inwestycji, jakim z zasady jest przedsięwzięcie deweloperskie konieczne jest zadbanie zawczasu o ustanowienie odpowiednich służebności.

Powodem ich ustanowienia może być np. bezproblemowe kontynuowanie kolejnej inwestycji na nieruchomości sąsiedniej. Niezbędny będzie wówczas swobodny dojazd do tej budowy, co umożliwi ustanowiona służebność drogowa.

W związku z podłączeniem mediów do nieruchomości konieczne zazwyczaj okazuje się ustanowienie służebności przesyłu na rzecz dostawców tych mediów, np. ciepła, energii elektrycznej, gazu.

Ustanowienie odpowiednich służebności pozwala na kontynuowanie inwestycji oraz ogranicza ewentualne spory w tym zakresie w przyszłości.

Zabudowa nieruchomości

Jeszcze przed nabyciem nieruchomości należy zbadać warunki możliwej zabudowy terenu. Decydujące znaczenie ma tu analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określa, jakie budynki mogą być wzniesione na danym obszarze.

Jeżeli dla terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu, wówczas przeznaczenie nieruchomości jest określane decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawaną przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Niezbędnym dokumentem, który uprawnia do rozpoczęcia budowy jest ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wydana na podstawie sporządzonego projektu budowlanego. Decyzja ta pozwala na przystąpienie do prac przygotowawczych na terenie budowy.

Nabycie nieruchomości
gruntowej
Sporządzenie projektu
budowlanego
Wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę
Przystąpienie
do robót budowlanych
Zgłoszenie o zakończeniu budowy lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie