Związki partnerskie u notariusza


Zawarcie formalnego związku partnerskiego jest obecnie na gruncie prawa polskiego niemożliwe. Dotyczy to zarówno związków partnerskich jedno- jak i różnopłciowych.

Możliwe jest natomiast uregulowanie niektórych spraw w taki sposób, aby wywierały zamierzone przez partnerów skutki prawne.

Notariusz może pomóc zabezpieczyć prawa osób pozostających w faktycznym związku partnerskim. Możliwe jest skorzystanie z niektórych instytucji prawa cywilnego, żeby wywołać skutki prawne zbliżone do związku partnerskiego.

Testament

Możliwe jest sporządzenie testamentów, w którym partnerzy powołują się wzajemnie do dziedziczenia. Spowoduje to, że cały spadek odziedziczy drugi partner. Możliwe jest również powołanie do dziedziczenia w częściach partnera i np. rodziców, co spowoduje, że porządek dziedziczenia będzie zbliżony lub identyczny do dziedziczenia ustawowego małżonków.

Sporządzenie testamentu powoduje, że nie dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Przykładowo, przy założeniu, że żaden z partnerów nie posiada dzieci, po jego śmierci spadkobiercami ustawowymi zostaną rodzice, a czasami także rodzeństwo. Jeżeli partnerzy sporządziliby testamenty wzajemne, rodzice i rodzeństwo nie zostaną spadkobiercami.

Testament może zawierać również inne postanowienia. Możliwe jest ustanowienie w testamencie służebności mieszkania, jeżeli partner chce zapewnić drugiej stronie prawo do zamieszkiwania w lokalu po swojej śmieci, jednak bez nabywania go na własność.

Testament może zawierać wydziedziczenie osób uprawnionych do zachowku (np. rodziców), jeżeli istnieją ku temu przesłanki. Przesłankami wydziedziczenia mogą być np. uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych lub rażąca obraza czci (art. 1008 KC).

Zrzeczenie dziedziczenia

Możliwe jest zawarcie umowy zrzeczenia dziedziczenia. Jej efektem jest zupełne wyłączenie niektórych osób od dziedziczenia, co można wykorzystać w celu ochrony partnera przed kierowanymi względem niego roszczeniami o zachowek. Umowa taka może być uzupełnieniem wzajemnych testamentów.

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo pozwala działać jednemu partnerowi w imieniu drugiego. Może dotyczyć przykładowo: reprezentowania w banku, Urzędzie Skarbowym, NFZ-cie, ZUS-ie, jak również uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej, odbioru korespondencji, załatwiania spraw związanych z lokalem (np. dotyczących umów o dostawę mediów, kontaktów z zarządcą budynku).

Nabycie nieruchomości na współwłasność

Partnerzy mogą nabyć nieruchomość (mieszkanie, dom) na współwłasność. Oznacza to, że oboje będą mieć prawo do tej nieruchomości i oboje zostaną wpisani do księgi wieczystej.

Umowa o opiekę

Partnerzy formalnie należą do tzw. III grupy podatkowej, co wiąże się z najwyższą stawką podatku od spadków. Umowa o opiekę pozwala na uniknięcie zapłaty tego podatku w przypadku śmierci jednego z partnerów.

Skontaktuj się z kancelarią
tel. 71 78 07 854


KONTAKT