Wykup lokalu komunalnego przez najemcę


Jeżeli umowa najmu zawarta jest na czas nieoznaczony najemca mieszkalnego lokalu komunalnego (gminnego), może wykupić na własność ten lokal bez przetargu. Najemcy przysługuje pierwszeństwo w zakupie lokalu, co oznacza, że gmina nie może sprzedać tego lokalu innej osobie.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami najemca może nabyć lokal z bonifikatą, której wysokość wskazuje rada gminy. Dla lokali komunalnych sprzedawanych we Wrocławiu bonifikata została określona w uchwale w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław. Zgodnie z treścią tej uchwały najemca może nabyć lokal z bonifikatą w wysokości 90%, co oznacza, że musi zapłacić jedynie 10% jego wartości. Wysokość bonifikaty może ulec zmianie, np. jeżeli nieruchomość była remontowana ze środków Gminy Wrocław.

Po zawarciu umowy sprzedaży dla lokalu jest zakładana księga wieczysta, w której nabywca wpisywany jest jako właściciel.

Procedura

złożenie w Urzędzie Miejskim Wrocławia wniosku o nabycie lokalu

podpisanie w Urzędzie Miejskim protokołu rokowań

zapłata ceny
z uwzględnieniem bonifikaty

podpisanie aktu notarialnego
w Kancelarii Notarialnej

Koszty


Przy nabywaniu lokalu komunalnego nabywcom przysługuje obniżone o połowę wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy.

Wysokość wynagrodzenia jest zależna od wartości lokalu.

Przykład


Za wykup lokalu o wartości 100.000,00 zł należna taksa notarialna to 585,00 zł.

Kupujący nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych (zwolnienie ustawowe).